Môj TEXNET
Evakuačný rozhlas BOSCH

Evakuačný rozhlas
BOSCH

VČASNÉ INFORMOVANIE ZACHRAŇUJE ŽIVOTY

Evakuačný rozhlas zabezpečuje včasné informovanie návštevníkov, resp. zamestnancov pred prichádzajúcim nebezpečenstvom – pred požiarom a umožňuje včasnú evakuáciu osôb z ohrozených priestorov. Od správnej činnosti požiarneho evakuačného rozhlasu závisí zdravie a životy ľudí, a preto sú na evakuačný rozhlasový systém kladené prísne bezpečnostné požiadavky.

Realizované evakuačné rozhlasové systémy musia spĺňať požiadavky normy STN EN60849 - Núdzové zvukové systémy a Vyhlášky č. 94/2004 Ministerstva vnútra SR, kde sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb, v ktorých sa predpokladá pohyb viac ako 200 osôb. Najdôležitejšou požiadavkou na systémy, ktoré majú byť použité ako evakuačný rozhlas, je odolnosť voči priamemu pôsobeniu ohňa (káble, ktorými je vedený evakuačný rozhlas musia vydržať pôsobenie priameho ohňa pri požiari po dobu 30 minút, čo je čas, potrebný na evakuáciu osôb z objektu, všetky prijímače a vysielače evakuačného rozhlasu sú vyrábané z kovových materiálov a majú protipožiarne kryty, tak, aby odolávali priamemu pôsobeniu ohňa,...).

Ďalšou oblasťou využitia ozvučenia objektov je komerčná oblasť. Profesionálne ozvučenie sa využíva vo verejných priestoroch pre vysielanie reklamných spotov, zábavných programov, hudby a k príležitostným hláseniam objektov letísk, kongresových hál, hotelov a hypermarketov. Návrh komerčného ozvučenia objektov vychádza z presných výpočtov a návrhov prostredníctvom počítačových programov na základe tvaru, charakteru umiestnenia a použitých materiálov pri výstavbe objektu.

Základnou funkciou evakuačného rozhlasu je v prvom rade zaistenie bezpečnej evakuácie rozsiahlych objektov pri nebezpečenstve požiaru. Spoločne s inými bezpečnostnými systémami, napr. EPS a pod. má za úlohu včasným varovaním pri vznikajúcom nebezpečenstve zabezpečiť ochranu osôb a majetku. Umožňuje adresne smerovať správy do dotknutej časti objektu, riadiť evakuáciu osôb s ohľadom na bezpečné opustenie nebezpečnej časti objektu. Evakuačný rozhlas musí zaistiť, aby hlásenie počul ten správny človek v správnu chvíľu. Hlásenie musí byť zrozumiteľné s dostatočnou hlasitosťou.

Reproduktory sú jednou z hlavných súčastí evakuačného rozhlasu. Najčastejšie používané sú stropné kruhové reproduktory, do výrobných priestorov sú určené nástenné alebo závesné reproduktory, do vonkajších priestorov alebo veľkých hlučných priestorov je možné použiť tlakové reproduktory. Reproduktory pre evakuačný rozhlas musia spĺňať prísne štandardy a certifikácie. Sú vybavené keramickou svorkovnicou, tepelnou poistkou a ohňovzdorným vedením, odolným proti vysokým teplotám. Je vybavený vstavanou ochranou, ktorá zaisťuje, že poškodenie reproduktoru v prípade požiaru nespôsobí zlyhanie okruhu, ku ktorému je pripojený.

BOSCH – TECHNOLÓGIE „STVORENÉ PRE ŽIVOT“

Spoločnosť Bosch Security Systems je inovatívna organizácia zaisťujúca komplexné riešenie v globálnom merítku. Je dodávateľom vysoko kvalitných bezpečnostných a komunikačných systémov.

PORTFÓLIO PRODUKTOV ZAHRŇUJE NASLEDUJÚCE SYSTÉMY

  • Systémy priemyselnej televízie (CCTV) vrátane najmodernejších riešení pomocou technológie IP
  • Verejné ozvučenie a evakuačné systémy
  • Elektrická požiarna signalizácia
  • Elektrická zabezpečovacia signalizácia
  • Konferenčné systémy
Evakuačný rozhlas BOSCH

SYSTÉMY A KOMPONENTY PRE NAJRÔZNEJŠIE POUŽITIE

Obytné priestory – rodinné domy, byty
Komerčné objekty – kancelárie, maloobchody, obchodné centrá
Priemysel – výrobné haly, sklady, elektrárne, chemické závody
Inštitúcie – nemocnice, nápravné zariadenia
Vzdelávanie – školy, univerzity
Štátne inštitúcie – vládne úrady, ministerstva, krajské a mestské úrady
Verejné priestory – múzea, knižnice, parky, ulice, kongresové centrá
Doprava – letiská, vlakové stanice, tunely, diaľnice